Informacje dla Akcjonariuszy

Yawal Spółka Akcyjna
ul. Lubliniecka 36
42-284 Herby, Polska

EURO NIP: PL 573-010-60-96
REGON 150260970
Nr KRS 0000049053
Kapitał zakładowy 3 723 368,32 zł

Kontakt:
Kierownik Biura Zarządu
Anna Łakoma
e-mail: a.lakoma@yawal.com  
tel. 34/352 88 49


TREŚĆ OGŁOSZENIA UCHWAŁY NWZ z 21.10.2022:

YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach ogłasza treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. w dniu 21.10.2022 r. w sprawie umorzenia akcji własnych:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A.
z dnia 21 października 2022 r. w sprawie w sprawie
umorzenia akcji własnych


§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia YAWAL S. A. z siedzibą w Herbach, działając na zasadzie przepisów: art. 359 § 1 i § 2 k.s.h. oraz art. 360 § 1 i § 2 pkt 2  k.s.h. niniejszym postanawia:

1) umorzyć 689.655 (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia za wynagrodzeniem w wysokości 29,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych) za 1 (jedną) akcję w oparciu o upoważnienie wyrażone w Uchwale nr 01/12/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenie zgody Zarządowi Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celem umorzenia. Umorzeniu podlegają akcje zwykle na okaziciela serii F w łącznej liczbie: 689.655 oznaczone w rejestrze akcjonariuszy spółki Yawal S.A. z siedzibą w Herbach numerami od 182834 do 872488.

§ 2.

Nabycie akcji własnych wskazanych w § 1 pkt 1) niniejszej uchwały nastąpiło ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego z kwoty pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki w części, która została utworzona zysku i która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Powyższe oznacza, że zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) ksh do przedmiotowego umorzenia akcji nie stosuje się wymogów, o których mowa w art. 456 ksh.

§ 3.

Wraz z umorzeniem akcji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie obniżony kapitał zakładowy Spółki poprzez uchwałę o obniżeniu kapitału powziętą na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji i zmianę statutu Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


V WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Yawal S.A. z siedzibą w Herbach (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Lubliniecka 36, 42- 284 Herby, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 900-1600.
Piąte wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 3/2021 (6148) z dnia 7 stycznia 2021 r. pod pozycją 900.

Herby, dnia 7 stycznia 2021 r.

IV WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Yawal S.A. z siedzibą w Herbach (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Lubliniecka 36, 42- 284 Herby, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 900-1600. Czwarte wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 242/2020 (6132) z dnia 11 grudnia 2020 r. pod pozycją 70908.

Herby, dnia 11 grudnia 2020 r.

III WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Yawal S.A. z siedzibą w Herbach (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Lubliniecka 36, 42- 284 Herby, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 900-1600. Trzecie wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 210/2020 (6100) z dnia 27 października 2020 r. pod pozycją 58018.

Herby, dnia 27 października 2020 r.

II WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Yawal S.A. z siedzibą w Herbach (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Lubliniecka 36, 42- 284 Herby, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 900-1600. Drugie wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 188/2020 (6078) z dnia 25 września 2020 r. pod pozycją 49367.

Herby, dnia 25 września 2020 r.

I WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Yawal S.A. z siedzibą w Herbach (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Lubliniecka 36, 42- 284 Herby, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 900-1600.
Pierwsze wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 175/2020 (6065) z dnia 8 września 2020 r. pod pozycją 45307.

Herby, dnia 8 września 2020 r.

Formularz kontaktowy

Captcha image