Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Rozporządzenie Ogólne – RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.), informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Yawal SA z siedzibą w Herbach wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000049053 – Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 150260970, NIP 573-010-60-96, adres poczty elektronicznej: yawal@yawal.com.

2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji o promocji własnych produktów na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w tym w ramach uzasadnionego interesu Administratora Danych (art. 6 ust. 1 pkt f) - RODO), polegającego na utrzymywaniu stałych relacji i informowaniu o bieżącej działalności, lub działań naszych partnerów, marketingu bezpośredniego na czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania nie dłuższy niż okres, w jakim Yawal SA zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu. W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane, gdyż wymaga tego prawo (np: przepisy podatkowe i rachunkowe, art. 6 ust. 1 (c) - RODO).

4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Pani/Pana dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
• podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
• innym administratorom, np. zleceniodawcom organizowanych przez nas kampanii mediowych.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

5. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.

6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: yawal@yawal.com. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przesyłania informacji o działalności Yawal SA.

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

Partnerzy