17 Kwietnia, 2018

Wykup przymusowy akcji - cena

Zarząd Yawal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Herbach, działając w oparciu o przepis art. 417 § 2 k.s.h. w zw. z art. 418 § 3 k.s.h. informuje, iż cena wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji na zasadzie przepisu art. 418 k.s.h., ustalona przez biegłą Małgorzatę Jakubiec wybraną uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji, wynosi 21,37 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych trzydzieści siedem groszy) za jedną akcję.