6 Grudnia, 2021

Rok 2021 był dla Grupy Yawal czasem inwestycji

Rok 2021 był pełen wyzwań oraz wzmożonej aktywności Grupy Yawal. Z jednej strony był to czas szybkiej adaptacji organizacji do warunków rynkowych po okresie pandemii, z drugiej zaś umiejętność szybkiego reagowania i wykorzystania szansy rynkowej wzrostu koniunktury w sektorze budowlanym. Rok 2021 był również dla Grupy czasem inwestycji, a drogowskazem w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym jest przyjęta strategia Grupy na lata 2021–2023. Dzięki realizacji przyjętej strategii Yawal prognozuje wzrost wyniku operacyjnego o ponad 23 % r/r oraz wzrost sprzedaży na dedykowanych rynkach eksportowych o 37%.

„Pro­gnozowana realna dynamika rynku budowlanego we­dług PMR jest szacowana na poziomie 2,8% r/r. Naj­lepsze prognozy dotyczą sektora budownictwa miesz­kaniowego. Niskie stopy procentowe oraz stosunkowo wysokie ryzyko utraty wartości pieniądza w czasie za­chęcają do inwestowania kapitału w nieruchomości.  Dodatkowo mamy do czynienia z ciągle niezaspo­kojonymi potrzebami mieszkaniowymi oraz rosnącymi oczekiwaniami względem komfortu życia w mieszka­niach oraz domach po pandemii. To wszystko napę­dza rynek oraz zwiększa popyt na wyroby budowlane. Biorąc pod uwagę dobre prognozy koniunktury bu­dowlanej na przyszły rok, możemy być pewni, że wy­zwań oraz szans w przyszłym roku nam nie zabraknie.” Powiedział w wywiadzie dla Builder Polska Prezes Zarządu Yawal S.A. Tomasz Sęk

Grupa Yawal w swo­jej nowej strategii na lata 2021–2023 będzie się szczególnie koncentro­wać na kwestiach ekologii. Zarówno wizja, jak i misja, którą stawia sobie firma, skupia się na inicjatywach prośrodowiskowych. Jako ceniony ekspert w branży alu­miniowej Yawal chce być partnerem w zakresie innowacyjnych oraz pro­ekologicznych rozwiązań.

„Już dziś część naszych wyrobów spełnia wymagania stawiane budownictwu pasywnemu, gdzie współczynnik przenikania ciepła U dla całej konstrukcji nie może być większy niż 0,8 W/m2K. Wybierając nasze rozwiązania, inwestorzy są w stanie zredukować zużycie energii elektrycznej,
a tym samym mieć realny wpływ na środowisko.” Powiedział w wywiadzie dla Builder Polska Prezes Zarządu Yawal S.A. Tomasz Sęk.

Jedną z kluczowych warto­ści Grupy Yawal jest innowacja wpi­sana w DNA organizacji. Od początku istnienia, firma stale kreuje trendy, jak również odpowiada na potrzeby klientów.  Dlatego i w tym roku nie mogło zabraknąć w ofercie Yawal nowych innowacyjnych produktów. DP 180 PRIMEVIEW to nowa odsłona znanego oraz popularne­go od kilku lat systemu DP 180.

Nagromadzenie nowości i nowych funkcjonalności w tym systemie wdrożonym w 2021 roku do oferty spowodowało, że system zyskał no­wy człon nazwy – PRIMEVIEW.

FA 50N. To w pełni dojrza­ły system profili aluminiowych do konstruowania aluminiowo-szkla­nych fasad słupowo-ryglowych.

Ma szeroką gamę rozwiązań, które po­zwalają sprostać wymaganiom za­równo dużych fasad montowanych na wielokondygnacyjnych obiek­tach, jak
i niewielkich konstrukcji montowanych coraz częściej w do­mach jednorodzinnych czy budyn­kach usługowych.

System FA 50N i układy do nie­go komplementarne to od wielu lat jedne z najlepiej sprzedających się produktów z oferty YAWAL.