W dniu 31 lipca 2008 Sąd Rejonowy w Częstochowie VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia YAWAL Spółka Akcyjna z „YAWAL SYSTEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od dzisiaj zatem działalność prowadzona jest pod firmą: YAWAL Spółka Akcyjna.

YAWAL S.A. jako następca prawny z mocy prawa przejmuje wszelkie prawa i obowiązki spółki przyłączanej w tym zobowiązania wynikające z łączącego nas stosunku gospodarczego.

Połączenie spółki dominującej („spółki-matki”) w Grupie Kapitałowej YAWAL ze swoją jednoosobową spółką zależną, jest przejawem „powrotu do korzeni”, tj. do działalności prowadzonej przez YAWAL do 2000 roku. Przyczyni się do powstania jednego, silnego podmiotu gospodarczego, którego skala działalności pozwoli na uzyskanie korzyści w różnych dziedzinach. W szczególności pozwoli to na zwiększenie możliwości pozyskania obcego kapitału na finansowanie działalności i nowe inwestycje oraz zwiększenie rozpoznawalności YAWAL, jako producenta architektonicznych systemów profili aluminiowych oraz producenta profili aluminiowych, a tym samym wzrostu wartości marki „YAWAL SYSTEM”.