10 Maja, 2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI – ZAPŁATY CENY WYKUPU

Yawal Spółka Akcyjna z siedzibą Herbach informuje, że zapłata ceny wykupu akcji objętych przymusowym wykupem akcji w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 w sprawie przymusowego wykupu akcji na zasadzie przepisu art. 418 k.s.h. z dnia 16 marca 2018 r. nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu do złożenia akcji w Spółce to jest w terminie do dnia 23 maja 2018 r.

Akcjonariusze mniejszościowi Spółki, którzy w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. złożyli dokumenty akcji wraz z informacjami niezbędnymi do wykonania przelewu, otrzymają należne im środki pieniężne odpowiadające określonej przez biegłego cenie przymusowego wykupu akcji w formie przelewu na wskazany przez nich rachunek bankowy w terminie do dnia 23 maja 2018 r. przy czym zapłata ceny wykupu akcji objętych przymusowym wykupem akcji będzie się odbywała zgodnie z porządkiem alfabetycznym. 

Akcjonariusze mniejszościowi Spółki, którzy w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. nie złożyli dokumentów akcji wraz z informacjami niezbędnymi do wykonania przelewu, otrzymają należne im  środki pieniężne odpowiadające określonej przez biegłego cenie przymusowego wykupu akcji w formie przelewu na wskazany przez nich rachunek bankowy po przeprowadzeniu procedury unieważnienia dokumentu akcji w trybie przepisu art. 358 k.s.h.