19 Listopada, 2015

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

Do dnia 3 grudnia 2015 r. wszystkie domy maklerskie są zobowiązane do przekazania Spółce informacji o wszystkich akcjonariuszach Spółki. Po tym dniu, każdy Akcjonariusz może zgłosić się do Zarządu Spółki z pisemnym wnioskiem o wydanie mu dokumentu akcji. Wniosek należy wypełnić według załączonego wzoru i przesłać na adres Spółki pocztą lub złożyć osobiście. Wnioski złożone przed tą datą będą weryfikowane na podstawie list przesłanych przez domy maklerskie.