5 Października, 2018

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY NA TEMAT ROZLICZENIA PODATKU DOCHODOWEGO Z TYTUŁU PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI

W związku z przeprowadzonym wykupem przymusowym akcji niniejszym Yawal S.A. przekazuje informację na temat rozliczenia podatku dochodowego z tego tytułu. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie i przesłanie do spółki załączonego formularza w celu uzyskania danych do wypełnienia PITu-8C.

Należna akcjonariuszowi cena za zbywane akcje w ramach Przymusowego Wykupu stanowi przychód
z kapitałów pieniężnych, który pomniejszony o ewentualne koszty uzyskania przychodu (wydatki na nabycie/objęcie akcji) stanowi dochód podlegający opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. O wysokości osiągniętego przychodu, jak również o kosztach jego uzyskania*, podatnik (akcjonariusz/spadkobierca akcjonariusza) zostanie powiadomiony w informacji PIT-8C, która zostanie przesłana przez Spółkę podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu do końca lutego 2019 roku Obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od faktycznego odebrania przez akcjonariusza/spadkobiercę akcjonariusza przysługującej mu ceny Przymusowego Wykupu oraz otrzymania informacji PIT-8C sporządzonej przez Spółkę. Oznacza to, iż podatnicy są zobowiązani do złożenia właściwemu urzędowi skarbowemu zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego w roku podatkowym przychodu/dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w terminie do końca kwietnia 2019 roku (zeznanie odrębne od zeznania rocznego).

* Koszty uzyskania przychodów zostaną wykazane w informacji PIT-8C, pod warunkiem, że Spółka otrzyma od akcjonariusza informację o ich poniesieniu.

W razie pytań proszę o kontakt pod mailem a.lakoma@yawal.com lub numerem telefonu +48 34 352 88 49.

Link do załączonego oświadczenia