Aktualności

27.03.2018

Wykup przymusowy akcji

Yawal Spółka Akcyjna z siedzibą Herbach uprzejmie informuje akcjonariuszy, że w dniu 16 marca 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach podjęło uchwałę nr 3 w sprawie przymusowego wykupu akcji na zasadzie przepisu art. 418 k.s.h.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji na zasadzie przepisu art. 418 k.s.h. została ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 23 marca 2018 r., a to zgodnie z przepisem art. 416 § 3 k.s.h. w zw. z przepisem art. 418 § 1 k.s.h.  
                
Yawal Spółka Akcyjna z siedzibą Herbach  informuje ponadto, że cena wykupu akcji zostanie ustalona na zasadzie przepisu art. 417 § 1 k.s.h. w zw. z art. 418 § 3 k.s.h. przez biegłego do spraw wyceny przedsiębiorstwa, a następnie wycena ta zostanie na zasadzie przepisu art. 417 § 2 k.s.h. w zw. z art. 418 § 3 k.s.h. ogłoszona przez Zarząd YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W związku z powyższym Yawal Spółka Akcyjna z siedzibą w Herbach zwraca się z prośbą o złożenie dokumentów akcji lub dowodu ich złożenia do rozporządzenia Spółki w siedzibie Yawal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Herbach w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia publikacji uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym to jest w terminie do 23 kwietnia 2018 r.

W przypadku niezłożenia dokumentu akcji w terminie wskazanym powyżej Zarząd  YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach unieważni taki dokument akcji na zasadzie przepisu art. 358 k.s.h.

Jednocześnie wraz ze złożeniem dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki w siedzibie Yawal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Herbach Spółka zwraca się z prośbą o wypełnienie i przesłanie/złożenie do Spółki załączonego do niniejszego pisma formularza.

Dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki mogą zostać złożone osobiście w siedzibie Spółki albo przesłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej wraz z wypełnionym formularzem.

Akcjonariusze mniejszościowi Spółki, którzy we wskazanym wyżej terminie złożą dokumenty akcji oraz formularz określony powyżej, otrzymają należne im środki pieniężne odpowiadające określonej przez biegłego cenie przymusowego wykupu akcji w formie przelewu na wskazany przez nich rachunek bankowy w terminie wyznaczonym przez Spółkę.

W celu realizacji swoich uprawnień akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi powinni zgłosić się, jeśli zamierzają złożyć dokumenty akcji osobiście, do siedziby Spółki przy ul. Lublinieckiej 36,  w Herbach  [42 – 284] w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 16:00

Akcjonariusz mniejszościowy udający się do Spółki, powinien obowiązkowo posiadać/dysponować następującymi dokumentami/informacjami:

1. dowód osobisty lub paszport w przypadku osób stale zamieszkałych poza granicami RP, które nie posiadają własnych dowodów osobistych.
2. adresu zamieszkania / siedziby,
3. adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / siedziba;
4. numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przelana akcjonariuszowi cena przymusowego wykupu akcji.

FORMULARZ PRZYJĘCIA/ZŁOŻENIA AKCJI

Partnerzy