Poniżej znajdziesz zestaw najczęściej zadawanych pytań.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania - skontaktuj się z nami

Fasada potocznie nazywana strukturalną to taka, w której pakiety szklane są mocowane do konstrukcji aluminiowej za pomocą klejenia lub w sposób mechaniczny bez widocznych z zewnątrz listew mocujących.

W takich typach konstrukcji zarówno zespolenie szyb, jak i ich uszczelnienie musi być wykonane z wykorzystaniem szczeliw odpornych na promieniowanie UV.

Stosowanie okien typu SW z szybami dwukomorowymi zespalanymi na ciepłych ramkach dystansowych pozwala na spełnienie najwyższych wymagań termicznych.

Grubość i budowę wewnętrzną szyb określa się na podstawie obliczeń statycznych, biorąc pod uwagę obciążenia klimatyczne, użytkowe, ochronę przed nasłonecznieniem, cieplną i inne wymagania.

System fasadowy umożliwia systemowe podparcie szyby o ciężarze do 450 kg. Dla szyb o większym ciężarze należy projektować rozwiązania specjalne.

Zgodnie z par. 301, pkt. 3 "Warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" można obniżyć wysokość podokiennika pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustradą do wymaganej wysokości lub zastosowania w tej części okna skrzydła nieotwieranego i szkła o podwyższonej wytrzymałości.

Dla każdej fasady powinien być wykonany projekt zawierający m.in. obliczenia statyczne uwzględniające obciążenia klimatyczne, użytkowe oraz inne występujące w konretnym przypadku. Dobrane na ich podstawie  profile, grubość i rodzaj szkła powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania.