Poniżej znajdziesz zestaw najczęściej zadawanych pytań.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania - skontaktuj się z nami

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ocenę zgodności drzwi przeciwpożarowych oraz zestawu wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścianek wewnętrznych i zewnętrznych na bazie systemów YAWAL dokonuje producent, stosując następujące systemy oceny zgodności:

 • system 1 – w przypadku rozwieranych drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych oraz przeciwpożarowych okien technicznych,
 • system 1 – w przypadku  przesuwnych drzwi przeciwpożarowych,
 • system 3 – w przypadku drzwi przesuwnych ogólnego stosowania (bez deklarowanej odporności ogniowej) oraz zestawu wyrobów do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

SYSTEM 1

W przypadku systemu 1 oceny zgodności Producent może wprowadzić produkt do obrotu, jeżeli akredytowana jednostka certyfikująca wyda certyfikat zgodności wyrobu na podstawie:

 1. zadania producenta:
  • zakładowej kontroli produkcji,
  • uzupełniających badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym programem badań,
 2. zadania akredytowanej jednostki:
  • wstępne badania typu,
  • wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji.
  • ciągły nadzór, oceny i akceptacja zakładowej kontroli produkcji.

SYSTEM 3

W przypadku systemu 3 oceny zgodności producent może wprowadzić wyrób do obrotu na podstawie:

 • wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
 • zakładowej kontroli produkcji.

Szczegółowy program badań i zakres dokumentacji niezbędny w procesie uzyskiwania certyfikatów konstrukcji przeciwpożarowych dostarczają Regionalni Doradcy Techniczno-Handlowi.

Zgodnie z definicją podaną w ustawie o wyrobach budowlanych krajowa deklaracja zgodności jest oświadczeniem producenta stwierdzającym na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą Wyrobu lub Aprobatą Techniczną.

Deklarację zgodności wydaje producent po przeprowadzeniu oceny zgodności wyrobu z odpowiednią specyfikacją techniczną, stosując system oceny zgodności określony w tej specyfikacji lub wskazany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Zasady wystawiania deklaracji zgodności opisują rozdziały OCENA ZGODNOŚCI zamieszczone w Aprobatach Technicznych wydanych na systemy YAWAL.

Systemy które podlegają ocenie na podstawie wydanych Aprobat Technicznych: PBI 50N,, TM 75EI, TM 90EI, TM 62EI, konstrukcje dachowe FA 50N.

Jeśli wyrób budowlany jest objęty normą zharmonizowaną lub wydano dla niego europejską ocenę techniczną (EOT), producent,  wprowadzając wyrób do obrotu, powinien wystawić deklarację właściwości użytkowych.

Aktualnie obowiązują zharmonizowane normy:

 Numer normy PN-EN 14351-1+A2:2016-10
 Tytuł Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne
 Data publikacji 25.10.2016
 Organ techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
 Wprowadza EN 14351-1:2006+A2:2016 [IDT]
 Zastępuje PN-EN 14351-1+A1:2010
PN-EN 14351-1+A1:2010/Ap1:2012
PN-EN 14351-1+A1:2010/Ap2:2012

 

Obowiązki związane z wprowadzaniem wyrobów budowlanych do obrotu reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Rozporządzenie o wyrobach budowlanych jasno określa obowiązki producenta, który, sporządzając deklarację właściwości użytkowych, jest odpowiedzialny za to, aby wyrób spełniał deklarowane właściwości użytkowe. Deklarację właściwości użytkowych należy wystawić na okna i drzwi wykonane z profili z przekładką termiczną (nieposiadających klasyfikacji przeciwpożarowej) oraz na konstrukcje fasadowe.