Aktuálne ponuky práce

Informačná klauzula:

V súlade s čl. 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR) (Úradný vestník EÚ L 119/1) si Vás dovoľujeme informovať, že:

 1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť YAWAL S.A., so sídlom v Herby,
  Lubliniecka 36, 42-284 Herby, Poľsko, číslo v Štátnom súdnom registri (KRS): 0000049053, DIČ: 573-010-60-96, kontaktná e-mailová adresa: iod@m3mcom.pl.
 2. Inšpektorom ochrany údajov u správcu je Paweł Markiewicz, kontaktná e-mailová adresa: iod@m3mcom.pl.
 3. Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v ustanoveniach pracovného práva (najmä v ustanoveniach zákona z 26. júna 1974 - Zákonník práce) budú spracúvané za účelom uskutočnenia aktuálneho výberového konania. Poskytnutie ďalších údajov v zákonom neuvedenom rozsahu bude považované za súhlas so spracovaním týchto osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a v prípade osobných údajov osobitných kategórií čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR). Súhlas je v tomto prípade dobrovoľný a takto vyjadrený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
 4. Osobné údaje, ku ktorým bol udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) so spracovaním v iných výberových procesoch, budú spracúvané dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním na tento účel. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 5. V niektorých prípadoch má správca právo poskytnúť Vaše osobné údaje ďalším príjemcom, ak je to nevyhnutné na uskutočnenie výberového procesu, s výhradou, že správca uzavrel dohodu o poverení spracúvaním osobných údajov v súvislosti s výberovým konaním. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj subjektom, ktoré sú podľa zákona oprávnené ich prijímať.
 6. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín – mimo zóny EÚ/EHP, ani do medzinárodných organizácií.
 7. Vaše osobné údaje budú uchovávané a spracovávané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie vyššie uvedených účelov, t.j. nie dlhšie ako po dobu 12 mesiacov odo dňa podania prihlášky na účely aktuálneho výberového konania a nie dlhšie ako 24 mesiacov odo dňa predloženia prihlášok v prípade súhlasu s účasťou na budúcich výberových konaniach alebo do odvolania súhlasu.
 8. Máte právo požadovať od Správcu prístup k Vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenos údajov, vzniesť námietku proti ich spracovaniu.
 9. Svoj súhlas v rozsahu podľa bodu 3 máte právo kedykoľvek odvolať zaslaním vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu iod@m3mcom.pl, čím nie je dotknutá zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 10. Proti postupu Správcu máte právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Poľsko.
 11. Poskytnutie Vašich osobných údajov v rozsahu vyplývajúcom z pracovnoprávnych predpisov je nevyhnutné na účasť na výberovom konaní. Poskytnutie ďalších údajov z Vašej strany je dobrovoľné a v prípade, ak ich neposkytnete, nebudete sa môcť zúčastniť vyššie uvedeného procesu.
 12. Vo vzťahu k vám nebudú vykonávané žiadne činnosti zahŕňajúce automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania.

Výberový proces

Krok 1

Vyhodnotenie dokumentov predložených uchádzačom o zamestnanie

V prvej fáze výberového procesu overujeme podklady predložené uchádzačom o zamestnanie z hľadiska súladu s našimi očakávaniami ohľadom uchádzačov na danú pozíciu. Posudzujeme kvalifikáciu a odborné skúsenosti kandidátov.

Krok 2

Telefonický rozhovor

 V tejto fáze kontaktujeme vybraných uchádzačov. Zavoláme vám, ak vaša kvalifikácia a skúsenosti spĺňajú požiadavky uvedené v pracovnej ponuke. Počas krátkeho telefonického rozhovoru sa budeme chcieť dozvedieť viac o Vašich potrebách v profesionálnej oblasti, kompetenciách, skúsenostiach, dostupnosti a finančných očakávaniach.

Krok 3

Pracovný pohovor

Po telefonickom rozhovore budú vybraní uchádzači pozvaní na stretnutie k nám. V závislosti od Vašej dostupnosti a povahy pracovnej pozície Vám navrhneme online pohovor alebo osobné stretnutie v sídle spoločnosti. Pohovoru sa zúčastní recruiter z HR tímu a Váš budúci nadriadený. Počas pracovného pohovoru Vás budeme chcieť lepšie spoznať – porozprávame sa okrem iného o Vašej motivácii pracovať, o tom, čo viete o našej spoločnosti, o Vašich doterajších skúsenostiach, projektoch, ktoré ste realizovali, a tom, čo očakávate od nového pracoviska.
V závislosti od špecifík pozície, o ktorú sa uchádzate, Vám položíme niekoľko technických otázok, požiadame Vás o vyriešenie vedomostného testu či testu na analytické myslenie, prípadne sa s Vami budeme chcieť porozprávať v cudzom jazyku.

Okrem kompetencií je pre nás veľmi dôležitý prístup uchádzača, preto počas pracovného pohovoru budeme chcieť posúdiť hodnoty, ktorými sa riadite v profesionálnej oblasti.

Krok 4

Rozhodnutie

Po pracovných pohovoroch rozhodujeme o výbere uchádzača a poskytujeme spätnú väzbu všetkým účastníkom pohovorov. V prípade kladného výsledku výberového konania Vás budeme kontaktovať, aby sme prebrali podrobnosti týkajúce sa podmienok zamestnania a vybavili potrebné formality.

Krok 5

Vitajte v našom tíme

Chceme, aby skupina Yawal bola tým najlepším miestom na prácu a rozvoj, a preto nám záleží na stabilite zamestnania, priateľskej a bezpečnej pracovnej atmosfére.

Pracujeme ako tím a chceme, aby ste sa rýchlo adaptovali na novom pracovisku. V rámci adaptačného programu Vám určíme supervízora, ktorý Vám pomôže spoznať našu organizáciu a efektívne Vás oboznámi s Vašou novou pracovnou pozíciou.