1. Doložka pre účastníkov školenia

V zmysle čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov z 27. apríla 2016 (Úradný vestník EÚ L 119 zo 4. mája 2016) Vás informujem, že:
1) správcom Vašich osobných údajov je Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby, Poľsko.
2) Vaše osobné údaje budú spracúvané na účel realizácie školenia na základe: čl. 6 ods. 1 písm. b) – údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy – všeobecného nariadenia o ochrane údajov z 27. apríla 2016 (GDPR)
3) príjemcami Vašich osobných údajov budú výhradne subjekty oprávnené získavať osobné údaje len na základe právnych predpisov, ako aj spracovatelia a partneri správcu
4) Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu 6 rokov
5) máte právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania a právo na prenosnosť údajov
6) máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu
7) poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak odmietnutie poskytnutia údajov môže mať za následok odmietnutie účasti na školení.

2. Doložka pre zákazníkov Yawal SA

V zmysle čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov z 27. apríla 2016 (Úradný vestník EÚ L 119 zo 4. mája 2016) Vás informujem, že:
1) správcom Vašich osobných údajov je Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby, Poľsko.
2) Vaše osobné údaje budú spracúvané na účel plnenia zmluvy a dodania tovaru na základe: čl. 6 ods. 1 písm. b) – spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy a uskutočnenie dodávky – všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016 (GDPR)
3) príjemcami Vašich osobných údajov budú výhradne subjekty oprávnené získavať osobné údaje len na základe právnych predpisov, subjekty zúčastnené na plnení zmluvy, spracovatelia, poisťovne, Štátny register dlhov  - KRD BIG SA
4) Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu 6 rokov od ukončenia spracúvania v rámci uzatvorenej zmluvy
5) máte právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania a právo na prenosnosť údajov
6) máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu
7) poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak odmietnutie poskytnutia údajov môže mať za následok odmietnutie uzatvorenia zmluvy a dodania tovaru.

3. Doložka pre zmluvných partnerov/ zhotoviteľov a dodávateľov

V zmysle čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov z 27. apríla 2016 (Úradný vestník EÚ L 119 zo 4. mája 2016) Vás informujem, že:
1) správcom Vašich osobných údajov je Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby, Poľsko.
2) Vaše osobné údaje budú spracúvané na účely plnenia zmluvy na základe: čl. 6 ods. 1 písm. b) – spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy – všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016 (GDPR)
3) príjemcami Vašich osobných údajov budú výhradne subjekty oprávnené získavať osobné údaje len na základe právnych predpisov, a takisto  spracovatelia,

4) Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu 6 rokov
5) máte právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania a právo na prenosnosť údajov
6) máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu
7) poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak odmietnutie poskytnutia údajov môže mať za následok odmietnutie uzatvorenia zmluvy

4. Marketingová doložka

V zmysle čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016 (Úradný vestník EÚ L 119 zo 4. mája 2016) Vás informujem, že:

1) správcom Vašich osobných údajov je Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby, Poľsko.
2) Vaše osobné údaje budú spracúvané na marketingové účely na základe:
Čl. 6 ods. 1 písm. a) – súhlas dotknutej osoby (prihlásenie na odber noviniek- newsletter) ako aj
čl. 6 ods. 1 písm. f) – oprávnený záujem správcu alebo tretej strany - všeobecného nariadenia o ochrane údajov z 27. apríla 2016 (GDPR)
3) oprávneným záujmom správcu alebo tretej strany je priamy marketing
3) príjemcami Vašich osobných údajov budú výhradne subjekty oprávnené získavať osobné údaje len na základe právnych predpisov, a takisto spracovatelia
4) Vaše osobné údaje budú uchovávané do dňa odvolania súhlasu alebo do dňa vznesenia námietky
5) máte právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať proti spracúvaniu
6) máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu
7) poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak odmietnutie poskytnutia údajov môže mať za následok nemožnosť zasielania obchodných informácií

5. Doložka ku kontaktným formulárom

V zmysle čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016 (Úradný vestník EÚ L 119 zo 4. mája 2016) Vás informujem, že:

1) správcom Vašich osobných údajov je Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby, Poľsko.
2) Vaše osobné údaje budú spracúvané na účely nadviazania kontaktu na základe: čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov z 27. apríla 2016 (GDPR)
ako oprávneného záujmu správcu
3) príjemcami Vašich osobných údajov budú výhradne subjekty oprávnené získavať osobné údaje len na základe právnych predpisov, a takisto spracovatelia
4) Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu 6 rokov
5) máte právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania a právo na prenosnosť údajov
6) máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu
7) poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak odmietnutie poskytnutia údajov môže mať za následok odmietnutie prijatia požiadavky

6. Informačná doložka pre uchádzačov o zamestnanie

V zmysle čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016 (Úradný vestník EÚ L 119 zo 4. mája 2016) Vás informujem, že:

  • správcom Vašich osobných údajov je Yawal SA, so sídlom v Herby, Poľsko, ul. Lubliniecka 36.
  • Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom uskutočnenia aktuálneho a budúceho výberového konania - na základe: čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov z 27. apríla 2016 (GDPR)  a Zákonníka práce z dňa 26.  júna 1974.
  • príjemcami Vašich osobných údajov budú výhradne subjekty oprávnené získavať osobné údaje len na základe právnych predpisov a subjekty spolupracujúce pri výberovom konaní, spracovatelia
  • Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania alebo po dobu trvania tohto a budúceho výberového konania, podľa Vami udeleného súhlasu, máte právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
  • máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
  • poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak odmietnutie poskytnutia údajov bude mať za následok, že nebudete zaradený/á do výberového konania