Projektering av fasader

Vad är det för skillnad mellan flerskiktsglas som används i strukturerade fasader och glas i fasader med clips?

I en s.k. strukturerad fasad monteras glasrutor vid aluminiumkonstruktionen med hjälp av lim eller mekaniskt utan några utvändigt synliga fixeringslister. Glasrutor i sådana typer av konstruktioner bör sättas ihop och tätas med hjälp av UV-beständiga medel.

Kommer de utåtgående vridfönster som används i fasadsystemet att uppfylla de stränga värmeisoleringsriktlinjerna enligt de nya föreskrifter som träder i kraft 2021?

SW-fönster med 2-kammarglas som är hopsatta med varma distanser uppfyller de högsta värmeisoleringskraven. 

Hur mycket väger 1m2 fasad och ljusöppning?

Fasadens vikt beror först och främst på glasets tjocklek samt typen av stolpar och reglar. 1 mm tjockt glas väger 2,5 kg, en stolpe eller en regel väger ca. 4 kg/lm. För enkelhetens skull kan man anta att 1m2 glasfasad väger mellan 45 och 80 kg. 

Vad är det för maximalmått på fasta fasadpartier?

Glaspartiernas tjocklek och inre struktur baseras på statiska beräkningar, i synnerhet klimatlaster, nyttiga laster, sol- och värmeskydd och andra krav. Vårt fasadsystem kan stödja en glasruta som väger upp till 450 kg. Tyngre glasrutor kräver speciella lösningar. 

Uppfyller fasaden kraven avseende räckverk?

Enligt stycke 301, punkt 3 ”Krav avseende byggnader och deras läge” kan man sänka höjden på en fönsterbänk om man skyddar fönstret med hjälp av räckverk upp till föreskriven höjd eller använder en oöppningsbar fönsterbåge och glas med förhöjd hållfasthet. Man bör ta fram projekteringsunderlag till varje fasad som bl.a. innehåller statiska beräkningar med beaktande av klimatlaster, nyttiga och andra relevanta laster. Profiler, glastjocklek och typ som väljs enligt dessa beräkningar ska säkerställa säker användning.

Fråga vår expert

Samarbetspartners